Zajímavé články
Každý rok přináší v oblasti marketingu nová zákonná opatření. Rok 2018 byl pro mnoho podnikatelských subjektů rokem převratným. V květnu minulého roku totiž vzešlo v platnost GDPR, neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a tak toto téma bylo po zbytek roku velice ožehavým. Jedná se o novou legislativu EU, která se vztahuje prakticky na všechny, kteří zpracovávají osobní údaje. Největší změny to vneslo právě do marketingu, jelikož se musely nastavit nové postupy pro získávání a používání osobních údajů.

Jaké legislativní změny přinese rok 2019? Pokud se pohybujete v marketingové branži, měli byste si pozorně přečíst následující soupis nových legislativních změn a nařízení.

1. Geoblokace neboli zákaz zeměpisného blokování internetu

Již od 3. prosince 2018 platí v členských zemích EU zákaz zeměpisného blokování internetu (konkrétně se jedná o nařízení č. 2018/302 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu).

Zákaz geoblokace umožňuje využívání internetu pro nakupování zboží a služeb bez geografického omezení. Toto opatření se vztahuje pouze na účastníky evropského trhu a nemělo by se tak již stávat, že by někdo nemohl provést online nákup v jiné členské zemi nebo by pro něj byla odlišná nabídka a platební podmínky.

Nové nařízení se týká všech internetových obchodníků působících na evropském trhu a zakazuje jim diskriminovat zákazníky z důvodu státní příslušnosti, místa bydliště a místa usazení zákazníka. Diskriminační metodou, kterou obchodníci donedávna mohli využívat, je nastavení rozdílných online rozhraní jednoho obchodníka a přesměrování zákazníků na lokalizované rozhraní dané země. Dále se jedná o využívání jiných nákupních a platebních podmínek za objednané služby či zboží.

V praxi to znamená, že zboží či služba musí být zákazníkovi nabídnuta za stejných podmínek jako na trhu domácím, ať už se jedná o smluvní podmínky, cenu, záruku či reklamační pravidla. Doručení zásilek je do tohoto opatření také zahrnuto. Obchodník nemá povinnost doručit objednávku kamkoliv, ale doručit ji buď do dané země, kde působí, nebo se se zákazníkem domluvit na jiném způsobu doručení. Za předpokladu, že by z toho pro obchodníka plynuly dodatečné náklady, nemusí objednávku vůbec přijmout nebo se může domluvit na jiných podmínkách.

Začátkem prosince už tedy odzvonilo automatickému přesměrovávání zákazníků z jedné verze webu na jinou, lokalizovanou verzi. Aby se webové stránky mohly přesměrovat, bude to muset zákazník odsouhlasit. Na co se zákaz o geoblokaci nevztahuje, jsou speciální regulativní požadavky, které platí pro danou zemi, a omezují tak přístup k určitým produktům či službám (např. léky). V tomto případě je blokace v daném státu povolená a je možné přesměrování na lokalizovanou verzi.

Cílem tohoto regulačního opatření je prolomení bariéry ve virtuálním světě, která ještě před 4 roky bránila nákupu v zahraničí u zhruba 63 % internetových obchodů. 

2. Volný pohyb neosobních údajů v EU

Po zavedení regulace osobních údajů, tzv. GDPR, přichází EU s novým předpisem, a to Nařízení o volném toku neosobních údajů v Evropské Unii. Nařízení je platné od 18. prosince 2018, ale účinnosti nabude až v květnu letošního roku.

Neosobní údaj je definován jako takový údaj, který není údajem osobním a je zpracován elektronicky. Tyto údaje mohou vycházet z nejrůznějších oblastí, jako například z oblasti podnikání, zemědělství, údaje zdravotní apod.

Trh s daty je v dnešní době velmi žádaným. Nové nařízení upevňuje předpisy týkající se zacházení s neosobními údaji a snaží se o volný pohyb těchto údajů napříč členskými zeměmi EU. Všechny státy Evropské Unie mají povinnost do 30. května 2021 zrušit všechny požadavky na lokalizaci neosobních údajů (s výjimkou oblasti bezpečnosti). Jakmile se tyto bariéry odstraní, evropské společnosti budou moci sjednotit své databáze a používat jednotná úložiště, a tak si budou moci svobodně vybírat např. poskytovatele IT služeb.

3. Nová regulace elektronických komunikací

V prosinci roku 2018 vydala Evropská Unie nový regulační rámec, který se týká elektronických komunikací. Tento nový Evropský kodex pro elektronické komunikace přináší celkovou revizi dosavadního regulačního rámce a zastřešuje veškerá pravidla pro oblast telekomunikací. Nový regulační rámec si klade za cíl podporu hospodářské soutěže, podporu vnitřního trhu a ochranu zájmů koncových uživatelů. Dodává ještě jeden cíl, a to podporu přístupu k sítím s velmi vysokou kapacitou pro všechny občany a podniky Evropské unie. Nastavená pravidla pro splnění tohoto posledního cíle by měly podnítit investice do výstavby vysokorychlostních sítí (převážně do 5G a optických sítí).

Dále se změna objevila u definice klíčového pojmu služba elektronických komunikací. Jeho význam se vztahuje především na 3 typy služeb: služba přístupu k internetu, interpersonální komunikační služba a služba spočívající zcela nebo převážně v přenosu signálů. Do této regulace budou nově zařazeny subjekty poskytující messagingové služby, chatové služby, emailové služby apod.
 
Do českého právního řádu musí být pravidla Evropského kodexu zanesena do 21. prosince 2020.

Tři zásadní legislativní změny pro marketing v roce 2019

Gabriela Antalová

Brand manažerkaVíce o mně